Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MPAY (pobierz pdf)

 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego mPay prowadzonego pod adresem www.sklep.mpay.pl (dalej „Sklep”) ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników korzystających z tego Sklepu.
 2. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Sklepu Internetowego mPay.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest spółka pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1 lok. 421, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, NIP: 5213258216, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 7 320 000 PLN (dalej zwana „Administratorem”).
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu (+48) 34 390 55 57.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 6. Dane osobowe Użytkownika korzystającego ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator zapewnia, że zbierane dane osobowe są:
 8. przetwarzane na podstawie i zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości,
 9. gromadzone są w minimalnym zakresie, niezbędnym do celów i przetwarzane zgodnie z tym celem,
 10. niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami,
 11. adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą,
 12. przechowywane przez okres uzależniony od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 13. Podczas przeglądania strony Sklepu i stosownie do konfiguracji przeglądarki internetowej, na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać zapisany jeden lub więcej plików Cookies.
 14. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę zarejestrowaną w Sklepie lub osobę odwiedzającą Sklep, która zawiera Umowę Sprzedaży bez zakładania konta.

Rozdział 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Sklepu, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, w szczególności do sprzedaży Biletów lub Produktów, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie.
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie.
 3. Użytkownik może założyć darmowe konto w Sklepie. W czasie rejestracji Użytkownik podaje login i hasło.
 4. Dane osobowe Użytkownika korzystającego ze Sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu:
 5. obsługi utworzonego konta w Sklepie,
 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań przez Sprzedawcę lub Partnera Wydarzenia,
 7. prowadzenia działań marketingowych,
 8. sprzedaży Biletów lub Produktów,
 9. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 10. udzielania odpowiedzi na reklamacje, pisma i wnioski,
 11. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 12. archiwizacji,
 13. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy.
 14. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie:
 15. udzielonej dobrowolnej i wyraźnej zgody,
 16. niezbędność do wykonania Umowy Sprzedaży lub do podjęcia działań przed zawarciem tej Umowy,
 17. wymogu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 18. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 19. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom obsługującym płatności realizowane w Sklepie, Partnerom Wydarzeń, osobom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, podmiotom współpracującym z Sprzedawcą.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 21. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu:
 22. imię i nazwisko;
 23. adres poczty elektronicznej;
 24. numer telefonu kontaktowego;
 25. dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 26. w wypadku Użytkowników niebędących konsumentami - nazwę (firmę) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 27. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży z Sprzedawcą danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego mPay.
 28. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 29. przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Administratora do przetwarzania danych przez określny czas,
 30. obsługi utworzonego konta Użytkownika w Sklepie,
 31. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych,
 32. okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

Rozdział III. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.
 2. Każdy plik Cookie składa się z czterech części:
 3. nazwy domeny lub subdomeny, która ustawiła plik Cookies,
 4. nazwy pliku Cookies, która jest unikalna na stronie www, która je ustawiła,
 5. terminu ważności,
 6. wartości, tj. informacji w pliku Cookies, które strona Sklepu używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.
 7. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 8. tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików Cookies tymczasowych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
 9. trwałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 10. Podczas wizyty na stronie Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 11. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez osobę odwiedzającą stronę Sklepu w następujących celach:
 12. identyfikacji tej osoby w Sklepie i ujawniania Administratorowi, że Użytkownik jest zalogowany;
 13. zapamiętywania Biletów lub Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 14. zapamiętywania danych wypełnionych w formularzu zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
 15. dostosowywania, o ile to możliwe, zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
 16. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 17. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 18. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep. Administrator uznaje, że zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia jego przeglądarki internetowej.
 19. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (np. Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba odwiedzająca stronę Sklepu.
 20. Administrator przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu, w tym adres IP i domenę, do generowania statystyk pomocnych w odpowiednim administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie są ujawniane osobom trzecim.
 21. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików Cookies na swoim urządzeniu. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku odwiedzin strony internetowej Sklepu.
 22. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików Cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności Sklepu, które wymagają instalacji plików Cookies.

 

Rozdział IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego mPay, które są niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tych umów.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w szczególności konieczność realizacji zawartej Umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 4. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
 5. uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub
 6. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

 

 Rozdział V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 2. żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 3. sprostowania podanych danych,
 4. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 7. przeniesienia danych osobowych.
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innych, właściwych organów.
 10. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 11. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest także do:
 12. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub
 13. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub Inspektora Danych Osobowych.

 

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Powyższa Polityka Prywatności odnosi się tylko do Sklepu prowadzonego przez Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 4. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 5. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 6. certyfikat SSL.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl