Regulamin - obowiązuje do 31.12.2022r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MPAY (pobierz pdf)

 Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym: sklep.mpay.pl i prowadzony jest przez spółkę pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1/421, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, NIP: 5213258216, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 7 320 000 złotych.
 2. Użytkownik może nabywać Bilety lub Produkty w Systemie Sprzedaży za pośrednictwem Aplikacji lub poprzez Sklep.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Produktów lub Biletów w Systemie Sprzedaży z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów Wydarzeń, Regulaminy Obiektów lub inne regulaminy związane z danym Biletem lub Produktem mogą nakładać na Użytkownika dodatkowe obowiązki, niewymienione w Regulaminie.
 5. Sprzedawca nie jest organizatorem Wydarzeń, na które sprzedaje Bilety w Systemie Sprzedaży.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Wydarzenia. Ilość Biletów dostępnych do nabycia w Systemie Sprzedaży każdorazowo zależy od danego Wydarzenia.
 7. Bilety są sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a w niektórych przypadkach w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży Biletów mają dostęp do Systemu Sprzedaży.
 8. Przed rozpoczęciem Wydarzenia Sprzedawca może udostępnić do sprzedaży dodatkowe Bilety, z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.
 9. Bilety lub Produkty może nabywać Konsument, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca.
 10. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych mogą być przedstawione w czasie zakupu.
 11. W celu dokonania zakupu Biletu lub Produktu w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty, w tym dokonanie jej autoryzacji w czasie do 15 (piętnastu) minut od rozpoczęcia procesu zakupu Biletu lub Produktu. W przypadku nieopłacenia zakupu w określonym czasie, Bilet lub Produkt ponownie wraca do puli Biletów lub Produktów przeznaczonych do sprzedaży.
 12. Każdy zakup dokonywany w Systemie Sprzedaży podlega:
  1. Regulaminowi,
  2. innym szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy,
  3. warunkom określonym przez Partnera Wydarzenia,
  4. postanowieniom określonym w Regulaminie Obiektu,
  5. innym regulaminom, które mają zastosowanie do Biletu lub Produktu.
 13. Partner Wydarzenia może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu. Warunki określające zasady przebywania w Obiekcie i uczestnictwa w Wydarzeniu zawarte są w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu albo Partnera Wydarzenia.
 14. Najpóźniej w momencie zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy.
 15. Użytkownicy mają możliwość pobrania Regulaminu w formie odrębnego pliku lub skopiowania jego treści, jak również możliwość jego utrwalenia na własnym nośniku danych.
 16. Jeżeli Partner Wydarzenia wprowadził regulamin uczestnictwa w danym Wydarzeniu, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin Partnera Wydarzenia. W przypadku zakupu Biletów na Wydarzenie, w którym warunki uczestnictwa są objęte Regulaminem Partnera Wydarzenia, Użytkownik akceptuje ten regulamin przy potwierdzaniu zamówienia Biletu.
 17. Sprzedawca oświadcza, iż:
 18. dokłada wszelkich starań, aby należycie wykonać swoje zobowiązania wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży,
 19. Bilety i Produkty są przydatne do celu, dla którego zostały stworzone oraz
 20. nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

 

Rozdział II. DEFINICJE

Pojęciom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie: 

 1. Aplikacja – oznacza aplikacja mobilna udostępniana przez Sprzedawcę, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może nabyć Bilety oraz korzystać z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Bilet – oznacza dokument potwierdzający uprawnienie Użytkownika do uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Partnera Wydarzenia. W zależności od rodzaju Wydarzenia, Bilet może być imienny (uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na Bilecie) albo na okaziciela. Bilet każdorazowo podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie. Nabywca nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu.
 3. Biuro Obsługi Klienta lub BOK – oznacza punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy pod numerem telefonu +48 34 390 55 57 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w Dni robocze od godziny 8:00 do godziny 18:00. Opłata za połączenie z BOK jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w Systemie Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Obiekt – oznacza miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie.
 7. Partner Wydarzenia – oznacza podmiot będący organizatorem Wydarzenia lub oferujący możliwość udziału w Wydarzeniu.
 8. PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, która pośrednictwem której Użytkownik może dokonywać płatności w Sklepie.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawna albo jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego mPay.
 11. Regulamin Obiektu – oznacza regulamin określający zasady obowiązujące osoby uczestniczące w Wydarzeniu, które ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Wydarzenia lub Obiektu.
 12. Regulamin Partnera Wydarzenia – oznacza regulamin danego Wydarzenia obowiązujący u Partnera Wydarzenia, dostępny na stronie internetowej Partnera Wydarzenia.
 13. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: sklep.mpay.pl.
 14. Sprzedawca – oznacza spółkę pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1/421, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, NIP: 5213258216 o kapitale zakładowym i wpłaconym 7 320 000 złotych.
 15. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.mpay.com.pl.
 16. System Sprzedaży – oznacza informatyczny system dystrybucji Biletów lub Produktów przez Sprzedawcę umożliwiający obsługę procesu składania zamówień w Sklepie lub za pośrednictwem Aplikacji.
 17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowa sprzedaży Biletu lub Produktu zawarta między nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.
 18. Produkt – oznacza inny niż Bilet produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 19. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Systemu Sprzedaży i nabywającą Bilet lub Produkt za pomocą Systemu Sprzedaży.
 20. Wydarzenie – oznacza każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Partnera Wydarzenia, na które Bilety są dystrybuowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

 

Rozdział III. ZASADY ZAKUPU BILETU LUB PRODUKTU

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Bilety lub Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. aktywny numer telefonu komórkowego Użytkownika,
  4. włączona obsługa plików Cookies (więcej w Polityce Prywatności Sklepu)
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Biletu lub Produktu bez zakładania konta w Sklepie.
 3. Zakup Biletu lub Produktu wymaga podania następujących danych przez nabywcę:
 4. adres e-mail,
 5. imię i nazwisko,
 6. telefon,
 7. nazwę (firmę), adres prowadzenia działalności oraz NIP – w przypadku nabywcy będącego Przedsiębiorcą.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.
 9. Transakcje zakupu Biletu lub Produktu są widoczne w Systemie mPay, w tym w Aplikacji, jeżeli podczas zakupu Biletu lub Produktu Użytkownik podał numer telefonu komórkowego powiązany z jego Kontem w Systemie mPay.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisanie przez Użytkownika dane do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności adresu e-mail. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 11. Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybrane przez siebie Wydarzenie. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora, Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z rozdziałem VIII Regulaminu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

 

Rozdział IV. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacje o ostatecznej cenie Biletu lub Produktu Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.
 2. Ceny Biletów lub Produktów mogą być dynamiczne i podlegać zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletu lub Produktu.
 3. Nabywca może korzystać z następujących form płatności:
 4. za pośrednictwem PayU (pay-by-link),
 5. inne, dostępne na stronie Sklepu.
 6. Aktualna lista form płatności dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
 7. Po dokonaniu zakupu Bilet lub Produkt jest przesyłany w formie elektronicznej na adres poczty mailowej nabywcy lub w innej stosownej formie.
 8. Wszystkie transakcje zakupu wykonywane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży podlegają weryfikacji oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.
 9. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku wybranych Wydarzeń. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Wydarzenia lub warunków przekazanych przez Partnera Wydarzenia.
 10. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności każdorazowo dostępne są podczas składania zamówienia.
 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Rozdział V. METODY DOSTAWY

Bilety lub Produkty są dostarczane nabywcy w formie elektronicznej, umożliwiającej wydruk (w formacie PDF na podany adres mail), udostępniane w Aplikacji mPay (z możliwością okazania przez Użytkownika na ekranie swojego urządzenia) albo w innej, odpowiedniej ze względu na rodzaj danego Biletu lub Produktu formie.

 

Rozdział VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywca będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9-11 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 4. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie lub nadanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Biletu, w której oznaczony jest dzień organizacji Wydarzenia, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Użytkownik wyraża zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do treści cyfrowych nabywanych od Sprzedawcy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Przykładowy formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Ponadto, wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik do ustawy o ochronie praw konsumenta.
 13. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z nabywcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie nabywcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 14. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie temu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 15. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a nabywcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Rozdział VII. BILETY

 

 1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Sprzedawcą zapewniającą prawo Użytkownika do udziału w danym Wydarzeniu o charakterze rozrywkowym, sportowym lub kulturalnym, organizowanym przez Partnera Wydarzenia, w której oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.
 3. W przypadku Biletów Imiennych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu.
 4. W przypadku, gdy dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, Partner Wydarzenia ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Wydarzeniu, na który został zakupiony Bilet.
 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Bilecie imiennym za opłatą w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) za jeden Bilet.
 6. W celu dokonania zmiany w Bilecie imiennym niezbędny jest kontakt z BOK, odesłanie oryginalnego Biletu, uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 5, a także wypełnienie oświadczenia o zmianie danych zawartych w Bilecie. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, jedynie przez właściciela Biletu.
 7. Zasady określone przez Partnerów Wydarzeń mogą nie przewidywać możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.
 8. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

 

Rozdział VIII. ODWOŁANIE WYDARZENIE, ZWROTY

 1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sprzedawcy. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację za pośrednictwem wiadomości e-mailem.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, z wyłączeniem przeniesienia Wydarzenia na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia. Jeżeli Wydarzenie trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiego Wydarzenia (ale nie wszystkie dni, które obejmuje Wydarzenie), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Wydarzenia, które zostały odwołane.
 3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Wydarzenia, w szczególności zmiana terminu Wydarzenia lub istotna zmiana miejsca Wydarzenia, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionego Wydarzenia na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Wydarzenia lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy stosownej decyzji w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może skutkować dokonaniem przez Sprzedawcę ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionym Wydarzeniu, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.
 4. Aby dokonać zwrotu Biletu należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zwrotu Biletu na adres poczty elektronicznej BOK wraz z Biletem w wersji elektronicznej w formacie PDF.

 

Rozdział IX. ZAPYTANIA I REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać pytania lub reklamacje dotyczące zakupu Biletu lub Produktu do Biura Obsługi Klienta, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się w wiadomości mailowej z przesłanym Biletem lub Produktem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Bilet lub Produkt bez wad.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Bilety lub Produkty mają wady, a także jeżeli Bilety lub Produkt są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie.
 4. Użytkownik może zgłosić reklamację w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 5. pisemnie - na adres Sprzedawcy,
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres BOK,
 7. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.
 8. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Biletu lub Produktu, którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać, czego się domaga.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Jeżeli Bilet lub Produkt ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Bilet lub Produkt na wolny od wad albo usunie wadę.
 11. Jeżeli Bilet lub Produkt ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Biletu lub Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Biletu lub Produktu na wolne od wad albo zamiast wymiany Biletu lub Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Biletu lub Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.
 13. Przykładowy formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku umów zawieranych z  Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez nabywcę będącego Przedsiębiorcą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Produktu, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone dla danego Produktu nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do Sprzedawcy, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z Produktów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z Usług świadczonych przez Partnera Wydarzenia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niespełnienie zobowiązania przez Partnera Wydarzenia wynikające z zakupu Biletu przez Użytkownika, w tym za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy Usługi oferowanej przez Partnera Wydarzenia.
 7. Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Użytkownika.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Rozdział XI. WSTĘP I UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Wydarzenia lub warunków określonych przez Partnera Wydarzenia.
 2. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.
 3. Sprzedawca informuje, ale nie gwarantuje, że zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Wydarzenia Użytkownikowi, który przybędzie na Wydarzenie z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy.

 

Rozdział XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Wydarzenia, na które został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w tym Wydarzeniu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
 3. Przed dokonaniem zakupu Biletu lub Produktu w Systemie Sprzedaży Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów lub Produktów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą mogą być w szczególności podmioty obsługujące płatności w Sklepie, Partnerzy Wydarzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

 

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy z Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 10. Sprzedawca informuje, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet przez Użytkownika należą w szczególności złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, spam, wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, włączyć zaporę sieciową, dokonywać aktualizacji oprogramowania i stosować inne formy zabezpieczenia.
 11. Sprzedawca korzysta z plików Cookies. Użytkownik powinien przed ich instalacją wyrazić zgodę na ich instalację i używanie. Szczegółowe zasady korzystania oraz usuwania tych plików określa Polityka Prywatności.
 12. Użytkownikowi zakazuje się podawania w koncie w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego mPay

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

………………………………………….

(miejscowość, data)

 

……………………………………………………..

(imię i nazwisko Użytkownika)

……………………………………………………..

(adres korespondencyjny Użytkownika)

 

Do:
mPay S.A.
ul. Jasna 1 lok. 421
00-013 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy zakupu …………………………………………………………. (rodzaj produktu, ilość) o numerze zamówienia ………………………………………. . Umowa została zawarta dnia …………………………………… r.

 

 ……………………………………………………..

(czytelny podpis Użytkownika)

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego mPay

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

………………………………………….

(miejscowość, data)

 

Do:

mPay S.A.
ul. Jasna 1 lok. 421
00-013 Warszawa

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Imię i nazwisko

 

Adres poczty e-mail*

 

Adres korespondencyjny**

 

Numer zamówienia

 

Rodzaj towaru

 

Rodzaj zgłoszenia

 

Data wystąpienia nieprawidłowości

 

Opis nieprawidłowości

 

 

 

Uwagi

 

 

 

……………………………………………………..

(czytelny podpis Użytkownika)

 

*zgodny z podanym w zamówieniu,

**jeżeli odpowiedź na reklamację ma zostać udzielona na ten adres.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl